Do Polskiego Związku Niewidomych mogą należeć:

  • dzieci do 16 roku życia, posiadające orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze względu na wzrok,
  • osoby posiadające orzeczenie Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o drugiej lub pierwszej grupie inwalidzkiej ze względu na wzrok,
  • osoby posiadające orzeczenie Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poświadczające całkowitą niezdolność do pracy lub całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji ze względu na wzrok,
  • osoby posiadające orzeczenie wydane przez Wojewódzki lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok.

Osobie niewidomej lub słabowidzącej starającej się o przyjęcie do PZN potrzebne są następujące dokumenty:

  • oryginał i ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • jedno aktualne zdjęcie legitymacyjne,
  • dowód osobisty lub nr PESEL w przypadku dzieci.
Dokumenty te składa się w kole PZN na terenie powiatu zgodnego z miejscem zamieszkania.
Organem uprawnionym do przyjmowania nowych członków jest Prezydium Zarządu Okręgu na podstawie wniosku Zarządu Koła.


OPŁATY CZŁONKOWSKIE
Składki członkowskie opłaca się raz na pół roku po 24 zł lub 48 zł na rok
Dzieci do 16 roku życia nie opłacają składki członkowskiej.